| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

Vacatures

Wil je ook werken als leerkracht in het basis onderwijs, neem voor de mogelijkheden contact op met onze afdeling P&O of meld je aan als invaller.

Administratief medewerker

Functie: Administratief medewerker
School: De Zilvermeeuw
Omvang: 0,2
Dag:
Tijd:
Ingangsdatum:

Type: Interne vacature
Aanvullende informatie:

Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt per 1 januari 2018 voor obs De Zilvermeeuw in Lisserbroek een   

 

Representatieve, accurate administratief medewerker M/V

voor 2 ochtenden in de week (wtf 0,2)

De Zilvermeeuw is een openbare basisschool met zes groepen. Op onze school wordt hard gewerkt, voelt iedereen zich welkom en doen we er alles aan om onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden.

Meer informatie over de school kunt u lezen op de website van de school: www.dezilvermeeuw.nu.

De medewerker die wij zoeken is een administratief medewerker die:

 • Met plezier onze administratie bijhoudt
 • Handig is met de computer
 • Af en toe een pleister wil plakken
 • Kan bijdragen aan de positieve sfeer op school

Medewerkers die vallen onder de Participatiewet worden nadrukkelijk verzocht te reageren. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij voorrang.

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met uw actuele CV, per e-mail sturen naar directie@dezilvermeeuw.nu

Uw reactie verwachten wij uiterlijk 10 december. De gesprekken zullen gevoerd worden tussen 13 en 20 december.

U zult beloond worden conform de CAO PO. Afhankelijk van kennis en ervaring wordt u in de OOP-schaal 3 of 4 ingeschaald.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam Berkhout, directeur van OBS De Zilvermeeuw.

U moet eerst inloggen om te kunnen reageren

Adjunct-directeur M/V obs 't Joppe

Functie: Adjunct-directeur
School: t Joppe
Omvang: 0,8 / 1,0
Dag:
Tijd:
Ingangsdatum: 01-01-2018

Type: Interne vacature
Aanvullende informatie:

Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt wegens promotie van de vorige adjunct-directeur per 1 januari 2018 voor obs ’t Joppe in Nieuw-Vennep een

 

Enthousiaste adjunct-directeur M/V

voor 4 of 5 dagen (0,8 / 1,0 wtf)

 

Informatie over de school

Obs ‘t Joppe is een openbare basisschool in de wijk Getsewoud-Zuid te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer en is een van de 22 scholen van deze stichting.

Obs ‘t Joppe telt zo’n 800 leerlingen en het team bestaat meer dan vijftig leden. Obs ’t Joppe beschikt sinds maart 2017 over een eigen BSO, Buutvrij, welke onderdeel uitmaakt van SOKS.

De school kenmerkt zich o.a. door het open karakter, een gedegen structuur, heldere communicatielijnen en het oog en de zorg voor zowel kinderen alsook ouders en het team. Er worden hoge eisen gesteld aan de leerlingen, leerkrachten en directieleden. De voordelen van schaalgrootte worden gecombineerd met de kracht van het kleinschalige en persoonlijke aandacht. In de komende jaren zal de school stabiliseren of licht krimpen als gevolg van een kleiner aanbod van leerlingen.

 

De adjunct-directeur die wij zoeken, is een leidinggevende die:

 • Ervaring heeft in het Primair Onderwijs;
 • Een cursus heeft gedaan op het gebied van schoolleiders PO, dan wel bereid is deze te volgen;
 • In staat is met een helikopterview naar de school te kijken;
 • De persoonlijke aandacht verder weet te ontwikkelen/vast te houden;
 • Visie op onderwijs heeft;
 • Organisatorisch sterk is, kan samenwerken, goed kan plannen en delegeren en overzicht heeft;
 • Het beste uit mensen naar boven weet te halen;
 • Leiding kan geven aan onderwijskundige processen;
 • Mensen aanspreekt op hun functioneren, verantwoordelijkheden en kwaliteiten;
 • Daadkrachtig, flexibel en stressbestendig is;
 • Zich kan verplaatsen in de beleving van zowel kind. Leerkracht als ouder;
 • Humor heeft.

 

Wij bieden:

Een directiefunctie binnen een enthousiast managementteam op een school met een prettige werksfeer, gemotiveerde collega’s, leuke kinderen en betrokken ouders in een ondernemende organisatie.

 

Salariëring

Aanstelling in een adjunct-directeursfunctie conform CAO PO in schaal AB

 

Nadere informatie over de functie en de profielschetsis verkrijgbaar bij Heidi Witjes, directeur van de school.  (tel. 0252-689098, email directie@obsjoppe.nlof door het bezoeken van de website van de school www.obsjoppe.nl)

 

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief, voorzien van een duidelijk C.V., voor 2 november 2017 richten aan obs ‘t Joppe, t.a.v. mevr. Witjes,  Vossestein 15, 2151 KK te Nieuw-Vennep of e-mailen naar directie@obsjoppe.nl.

Gesprekken zijn gepland in week 46.

Bij gebleken gelijkwaardigheid, gaat de voorkeur uit naar een mannelijke adjunct-directeur.

 

Mensen zonder ervaring in het primair onderwijs, als ook mensen die slechts vanuit een WW-verplichting willen solliciteren, worden gevraagd dit niet te doen. Hun eventuele reactie wordt niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

U moet eerst inloggen om te kunnen reageren

Leerkracht Groep 8

Functie: Leerkracht Groep 8
School: De Achtbaan
Omvang: 0,4
Dag: Maandag, dinsdag
Tijd:
Ingangsdatum: Per 1 december 2017

Type: Interne vacature
Aanvullende informatie:

Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt  per 1 december 2017 voor de  Obs de Achtbaan in Zwanenburg een   

 

Enthousiaste leerkracht voor groep 8  M/V (0.4 wtf)

in de vaste formatie op maandag en dinsdag

Meer informatie over de school kunt u lezen op de website van de scholen: www.obsachtbaan.nl

De leerkracht die wij zoeken;

 • Is helder in de communicatie naar leerlingen, ouders en leerkrachten
 • Is onderwijsinhoudelijk up to date
 • Werkt graag samen en gaat resultaatgericht te werk
 • Heeft affiniteit met Dalton onderwijs
 • Is zelfstandig en zelfsturend

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met uw actuele CV, per e-mail sturen naar directie@obsachtbaan.nl, o.v.v. vacature leerkracht groep 8.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij;

Marije van den Hoek,  Obs de Achtbaan 020-4974985

U moet eerst inloggen om te kunnen reageren

Lid van de Raad van Toezicht

Functie: Lid van de Raad van Toezicht
School: Bestuurskantoor
Omvang: -
Dag:
Tijd:
Ingangsdatum:

Type: Externe vacature
Aanvullende informatie:

“Voor ieder kind het beste bereiken”.

Dat is waar de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) voor staat. Dit doen wij in 20 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente  Haarlemmermeer met ongeveer 4500 leerlingen en zo’n  460 medewerkers.

 

Wegens het vertrek van een lid ontstaat er een vacature per januari 2018:

Lid van de Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht (RvT)  is op zoek naar iemand met ervaring als toezichthouder en/of bekend is met het werken met een professionele organisatie en kunnen functioneren op beleidsmatig en strategisch niveau. Van de Raad van Toezicht wordt in toenemende mate een integraal toezicht verwacht. Naast toezien op het bestuurlijk handelen en de financiën neemt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs een steeds prominentere plaats in. Om zoveel mogelijke bovengenoemde mix binnen de RvT te verkrijgen, zoeken wij iemand met specifieke deskundigheid van onderwijsinhoudelijke kennis en ervaring met betrekking tot kwaliteit en regelgeving;

 

Eisen aan toezichthouder

Van een lid van de RvT verwachten wij, dat hij/zij:

-          Een onafhankelijk denker is met voldoende maatschappelijke ervaring en relevante netwerken

-          Beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten en relevante expertise en ervaring

-          Evenwicht weet te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en in staat is missie en visie van SOPOH uit te dragen

-          Beschikt over visie, besluitvaardigheid, omgevingsbewustzijn, leiderschap en integriteit

-          Bekend is met de regio Haarlemmermeer en voldoende tijd beschikbaar heeft en deze beschikbaar wil stellen

-          in staat is

 • oog heeft voor good governance; in staat is de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het bestuur en het management en daar naar te kunnen handelen;
 • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
 • op transparante wijze verantwoording aan de maatschappij af te leggen;
 • het lange termijn perspectief voor ogen te houden;
 • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden;
 • ontwikkelingen in het onderwijs, onderwijspolitiek en maatschappij zelfstandig te volgen;
 • door informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • het eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 • zijn/haar netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het College van Bestuur en de organisatie.

 

Alle leden van de RvT dienen het belang van openbaar onderwijs te onderschrijven en oog te hebben voor de ontwikkelingen in de ruime zin van het woord in onderwijsland.

Van de leden van de RvT wordt verwacht dat men collegiaal samenwerkt ten aanzien van de gang van zaken binnen SOPOH. Om die rol goed te kunnen vervullen, streeft de RvT naar - naast algemene bestuurlijke kwaliteiten -  een mix van expertise op specifieke terreinen, te weten: kennis van het primair onderwijs, jeugdzorg, juridische aangelegenheden, financiën en accountancy, HR , organisatiekunde, marketing en communicatie en ICT.

 

De Raad van Toezicht vergadert circa zes maal per jaar in volledige bezetting met het College van Bestuur. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij in commissies ongeveer vier keer per jaar in kleinere kring separaat vergaderen en één a twee keer in volledige bezetting zonder leden van het college van bestuur. De Raad van Toezicht heeft de specifiek benodigde kennis ondergebracht in portefeuilles te weten: Financiën, Personeel/Remuneratiecommissie, Onderwijs en Huisvesting.

 

Wat bieden wij

Het honorarium voor de werkzaamheden van een lid van de Raad van Toezicht werkzaamheden bedraagt € 3.450 per jaar (excl. btw). 

 

Benoeming en voordracht

De huidige RvT bestaat uit vijf leden. Wegens het vertrek van één van de leden van de RvT wordt een professionele opvolger gezocht.

Op grond van artikel 10 lid 3 van de statuten van de stichting wordt een nieuw lid van de RvT benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het vertrekkende RvT lid is benoemd op voordracht van de oudergeleiding van de GMR en derhalve wordt deze vacature ingevuld in overleg met de GMR.  De sollicitatiecommissie bestaat uit twee leden van de RvT en twee leden van de GMR.

De GMR en de RvT hebben aangegeven de voorkeur te geven aan een kandidaat die primair beschikt over een onderwijskundige en bestuurlijke achtergrond en affiniteit heeft met het primair onderwijs.

 

Wijze van solliciteren

Graag zien wij uw kandidaatstelling, voorzien van een motivatie alsmede een CV, per

e-mail tegemoet vóór 21 augustus 2017.  Reacties kunnen worden gestuurd aan rvt@sopoh.nl. De gesprekken met de sollicitatiecommissie zijn gepland in de eerste twee weken van september 2017.

Nadere informatie over de vacature in de RvT bij SOPOH kan worden ingewonnen bij de voorzitter van RvT  de heer Johan Walter (voorzitter RvT) op nummer (06-51135420).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

U moet eerst inloggen om te kunnen reageren

Zij -instromers

Functie: Zij -instromers
School:
Omvang:
Dag:
Tijd:
Ingangsdatum:

Type: Externe vacature
Aanvullende informatie:

Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt

 

Enthousiaste HBO-ers/WO-ers die de ambitie hebben om een inspirerende, kwaliteitsrijke leerkracht te worden

 

Of te wel: Zij - instromers

SOPOH is een bestuur met 21 basisscholen met grote diversiteit in zowel omvang van de school als de visie

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) verzorgt op 21 scholen eigentijds onderwijs, waarbij plezier in leren voorop staat. Kinderen en medewerkers vinden het fijn om goede prestaties te leveren en een plezierige leeromgeving draagt bij aan goede prestaties.

Wij willen Voor ieder kind het beste bereiken met Passie, Plezier en Professionaliteit.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Heb je al langere tijd interesse in het (primair) onderwijs en wil je je bijdrage gaan leveren om de kinderen van de Haarlemmermeer goed onderwijs te geven?

Wie weet is dan het traject van zij-instroom wat voor jou.

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Pedagogisch onderlegd;
 • Didactisch onderlegd;
 • Ervaring in het professioneel omgaan met kinderen;
 • Bereidheid om te leren in de praktijk in een (deels) nieuw vakgebied;
 • Bereidheid tot het volgen van een 2 jarige (zij-instroom) PABO opleiding;
 • Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar.

SOPOH biedt jou de mogelijkheid om je om te scholen tot leerkracht. Initieel zul je ongeveer twee maanden stage gaan lopen om het vak te leren vanuit de praktijk. Tegelijkertijd zal er een geschiktheidsonderzoek worden afgelegd, zodat je kunt deelnemen aan het traject zij-instroom. Bij een positief geschiktheidsonderzoek krijg je een speciale bevoegdheid. Hiermee mag je dan tegelijkertijd lesgeven en leren.

Heb je interesse en wil je meer weten, neem dan contact op met Margriet Zwier, hoofd P&O: margriet.zwier@sopoh.nlof 023-5640999.

U moet eerst inloggen om te kunnen reageren